دكتر مهدي حسيني تهراني فارغ التحصيل رشته پزشكي عمومي از دانشگاه اصفهان است. رشته تخصصي چشم پزشكي را در دانشگاه تهران با رتبه اول به پايان رسانيد. سپس بعنوان استاديار در دپارتمان چشم پزشكي تهران شروع بكار نمود و در طي مراحل دانشگاهي به درجه استادي رسيد.

او موسس بخش قرنيه گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيمارستان فارابي است. تحقيقات و تدريس وي در زمينه پيوند قرنيه- سلولهاي بنيادي- روشهاي جديد آب مرواريد و بيماريهاي سطح چشم و اصلاح عيوب انكساري است.

کلینیک
چشم پزشکی
دکتر
تهرانی

در طي سالهاي تدريس و تحقيق صدها دانشجوي پزشكي و دهها چشم پزشك دوره فوق تخصصي تربيت نموده است.

سخنرانيهاي متعددي در زمينه چشم پزشكي در داخل و خارج كشور داشته و مقالات متعددي به زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسانيده است.

براي اولين بار در ايران كتاب تصوير نگاري قرنيه وي راهنماي بسياري از چشم پزشكان براي انجام اعمال جراحي اصلاح عيوب انكساري و برداشتن عينك بوده است.

وي هم اكنون مشغول كار و تحقيق در كلينيك چشم پزشكي خود در تهران ميباشد.