در زیر فیلم پیوند قرنیه با استفاده از روش DSEAK را مشاهده میفرمایید که توسط آقای دکتر مهدی حسینی تهرانی انجام شده است. 

در پیوند لایه آندوتلیالی که به صورت DSEAK و DMEK انجام میشود به دلیل سالم بودن لایه های سطحی قرنیه بیمار حفظ شده و فقط لایه سلولی آندوتلیوم همراه با لایه دسمه و یا قسمت کمی از بافت بالایی آن به نام استروما پیوند میشود. میتوان همراه با آن به دلیل وجود بیماری آب مروارید در این بیماران همزمان عمل آب مروارید با کاتاراکت را انجام داد.(همانند کلیپ)

  

 

 

 

نتیجه عمل عالی بوده است.