در این نوع پیوند به دلیل عدم شرایط مناسب چشم بیمار مانند خشکی چشم و یا سوختگیهای شدید قلیایی یا اسیدی قادر به حفظ پیوند قرنیه  دهنده نمیباشد از قرنیه مصنوعی استفاده میشود.