قوانین معافیت سربازی در چشم پزشکی

در بخش سیزدهم بیماریهایی که باعث معافیت پزشکی از سربازی میشوند آمده است:

ماده 41آیین نامه: مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می‌باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

بند1- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) هیپرتروپی از 5/2 تا 4 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یک چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم.

بند2- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) هیپرمتروپی از 3تا5 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا 10 دیوپتر داخل خدمات رزمی.

ج) هیپرمتروپی بیش از پنج  دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.

بند3- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) میوپی از 5/2 تا 4 دیپوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپترمیوپی از 5تا8 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.

ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) میوپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند4- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بوده با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) میوپی از 3تا5 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپترمیوپی بین 6تا10 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.

ج) میوپی بیش از 6 دیوپتری یک چشم تا 7 دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) میوپی بیش از 7 دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیپوپترمیوپی بیش از 10 دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند5- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم:

(در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط از 5تا8 دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از 5 دیوپتری تا 6 دیوپتری یک چشم خدمات غیررزمی.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش ازشش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.

بند6- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 3تا5 دیوپتری داخل هر یک از دو چشم خدمات غیررزمی.

ب)مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از 6تا10 دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از 6 دیوپتری تا 7 دیوپتر داخل یک چشم خدمات غیررزمی.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.

بند7- فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درک نور) باشد معاف دائم.

بند8- اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه:

الف) در مشمولان عادی معاف دائم.

ب) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیررزمی.

بند9- عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و  اکتروپیون:

الف) در یک چشم خدمات غیررزمی.

ب) در دو چشم معاف دائم.

بند10- ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود معاف دائم.

بند11- لک مرکزی قرنیه:

الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد(لک وسیع در موضعی که بیش از 3میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفیف‌تر خدمات غیررزمی.

بند12- کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم معاف دائم.

بند13- کلوبوم مادرزادی مردمک:

الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) خدمات غیررزمی.

بند14- ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.

بند15-اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم.

بند16- ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی.

الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیررزمی.

بند17- کاتارکت مادرزادی، ضربه‌ای، متابولیک و کاتارکت عمل شده معاف دائم.

تبصره: کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی‌نماید خدمات غیررزمی.

بند18- کدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.

بند19- کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند20- رتینیت پیگمانتر و رتینیتهای غیرپیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.

بند21- لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائم.

بند22- انفاصل شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.

بند23- آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند24- بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا و یا خونریزیهای ناحیه ماکولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.

بند25- میکروفتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم.

بند26- اگزوفتالمی‌های تومورال یا پولساتیو یک یا دو چشم معاف دائم.

بند27- فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.

بند28- لاکوفتالمی‌های مربوط به فلج عضلات پلکی معاف دائم.

بند29- افتادگی دائمی پلک (در هر یک از چشمها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.

بند30- استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.

بند31- نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.

بند32- داکریوسیستیت مزمن و چرکی معاف دائم.

بند33- گلوکوم مزمن و مطلق و گلوکوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوکوم‌های عمل شده یک چشم معاف دائم.

بند 34- اجسام خارجی داخل کره چشم معاف دائم.

بند 35-پیوند قرینه معاف دائم.

بند 36-کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.

بند 37-تومورهای خوش خیم به هرصورت خدمات غیر رزمی(درصورت ایجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)

بند 38-تومورکاذب اوربیت درصورتیکه عود کننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند 39-آمبلیوپی یک چشم یا دوچشم خدمات غیررزمی.

منبع : سایت سازمان نظام وظیفه عمومی

http://vazifeh.police.ir/?siteid=25&siteid=25&pageid=1696

اینجانب برای معافیت سربازی اقدام کردم نمره چشم راست 5.75 و استیگمات 1.5 و نمره شماره چشم چپ 5.5 و آستیگمات 1 .آقای دکتر نمره چشم راست بعد از قطره انداختن اصلا تغییری نکرد.نگران هستم که آیا چشمم مشکل دارد یا نه. چشم راست هم کمی تاری دید دارد؟

پس از ریختن قطره ممکن است شماره تغییری نکند و همان شماره بدست امده ملاک محاسبه است.

 من با استفاده از قطره، بینایی سنجی شدم. OD – 5.5 – 3.5 OS – 6.5 – 2 مدرکم لیسانس هست و در کمیسیون پزشکی معاف از رزم شدم. آیا جمع شدن نمره آستیگماتیسم با نزدیک بینی قطعیه یا شورای پزشکی به اختیار تصمیم میگیرد؟

معمولا نزدیک بینی با استیگماتیسم جمع می شود. بهتر است پی گیری کنید. بند2- ميوپي با سيكلوپلژي کامل : (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

 چشم چپ من بعلت دیستروفی رتین و اختلال شبکیه دید در حد 2متر و غیر قابل درمان تشخیص داده شد و چشم راست 9. است و مدرک ارشد دارم میخاستم بدونم آیا معاف هستم طبق چه بندی؟ باتشکر

احتمال دارد معاف شوید: بند 23- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

با سلام خواستم ببینم بنده با مدرک لیسانس و شماره چشم راست آستیگماتیسم4/75- و نزدیک بینی 3/75- میتوانم معاف شوم با تشکر از راهنمایی شما

با سلام .بله ممکن است معاف شوید. بند3- آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي